Beleidsplan Hervormde Gemeente Welsum

 

Hervormde gemeente Welsum                                             2020 - 2024

Missie

De Hervormde Gemeente van Welsum wil een geloofsgemeenschap zijn, die gericht is op de ontmoeting met Jezus Christus, de ontmoeting met elkaar en de ontmoeting met de naaste omgeving. Zij weet zich geroepen om te groeien in Christus, Zijn liefde bekend te maken en Zijn wereld te dienen. De gemeente weet zich van harte verbonden met de geloofstraditie van de Kerk van alle tijden en plaatsen, zoals die in de Apostolische Geloofsbelijdenis is verwoord. In de zondagse eredienst komt zij samen rondom een open Bijbel, omdat ze gelooft dat de Here God via de Bijbel met mensen wil spreken. De wekelijkse eredienst is een plek om voorbede te doen en om te zien naar elkaar en nodigt de gemeenteleden uit tot geloof en vertrouwen, tot onderling gesprek en daden van liefde.   De gemeente is zich bewust van haar kleine getal en haar tekortkomingen. Dat maakt haar bescheiden en verdiept het besef afhankelijk te zijn van Gods trouw, waardoor zij ontspannen haar weg zoekt en in toewijding aan het Evangelie en aan mensen toeleeft naar de volheid van Gods Koninkrijk.

 

Visie

De geloofsgemeenschap van Welsum is een relatief kleine gemeente, waarvan de leden zich aangetrokken voelen door haar confessionele karakter, haar kleinschaligheid en ontspannen sfeer. De gemeente realiseert zich te leven in een geseculariseerde samenleving die ook het dorp Welsum niet onberoerd heeft gelaten. Dit vraagt van de betrokken leden volharding om te blijven bij Christus en Zijn Woord (Johannes 15: 5). Daarom stimuleren zij elkaar om de zondagse eredienst bij te wonen, deel te nemen aan kringwerk en elkaar te ontmoeten eenmaal per maand na de dienst in ’t Gebouw. Tegelijk worden de leden opgeroepen om de eigen gaven te ontdekken en te ontwikkelen, om daarmee de opbouw van de gemeente te dienen. In de kleine gemeente van Welsum is de inzet van vele vrijwilligers nodig, bijvoorbeeld voor het koffieschenken, het tuinonderhoud en de schoonmaak van de gebouwen. Zo worden de lasten verdeeld en kan iedere gave tot zijn recht komen. Van gemeenteleden, die ambtelijk werk verrichten wordt verwacht dat zij van harte Jezus Christus als Heer hebben beleden. Gemeenteleden in leidinggevende functies (bijvoorbeeld in het kinder- en jeugdwerk en ander toerustingswerk) worden gestimuleerd om tot de openbare geloofsbelijdenis te komen. In de gemeente overheerst het gemeenschappelijke verlangen om Christus zichtbaar te maken door het werk van hoofd en hart en handen. Bron van dit verlangen is de bewogenheid van Christus zelf (Mattheüs 9:36) met de schare. Daarom wil de gemeente uitreiken in woord en gebaar naar hen die (binnen de Hervormde gemeente van) Welsum van het Evangelie zijn vervreemd. En met diaconaal besef een liefdevol oog en een open oor hebben voor ouderen en jongeren die aandacht en hulp vragen.

 

Van Visie naar Praktijk

Eredienst

De erediensten staan in het teken van de ontmoeting met Christus en met elkaar, beginnen om 10.00 uur en staan onder de wisselende leiding van de eigen predikant/voorganger en gastvoorgangers. Vanuit het verlangen om met het Levend Woord gevoed te worden, verwachten de gemeenteleden een duidelijke uitleg van het Bijbelgedeelte en een bemoediging voor hun (geestelijk) leven. Behalve op zondag komt de gemeente samen in de Kerstnacht, op Goede Vrijdagavond en op Oudejaarsavond, waarin de overleden gemeenteleden worden herdacht. De bid- en dankdienst vinden plaats op de zondag aansluitend aan de  woensdag, waarop de PKN deze dagen heeft bepaald. Bij diensten met een feestelijk karakter (met Kerst, Pasen en Pinksteren) probeert de kerkenraad zich te verzekeren van de muzikale ondersteuning van het Gelegenheidskoor, van andere koren of van instrumentalisten.  De viering van het Heilig Avondmaal vindt twee á drie maal per jaar plaats, in ieder geval op Goede Vrijdagavond. Doopdiensten worden gehouden als de situatie daarom vraagt. Ditzelfde geldt ook voor Huwelijksdiensten en Rouwdiensten: deze worden gehouden ook dan wanneer de band van betrokkenen met de kerk en het Evangelie wat losser is geworden.  In de zondagse eredienst is er bewust aandacht voor kinderen: er vindt een gesprekje met hen plaats en er wordt een kinderlied gezongen voordat zij naar de Kindernevendienst gaan. In de erediensten wordt gezongen uit het Liedboek voor de Kerken (1973) en uit andere zangbundels als er een gedrukte liturgie is of als er gebeamerd wordt. De startdienst voor het winterwerk wordt in de tweede helft van september gehouden, met aansluitend activiteiten voor alle geledingen van de gemeente.

 

Pastoraat

De pastorale zorg binnen de gemeente is voor een deel toevertrouwd aan een beroepskracht, in de persoon van een (emeritus)predikant of pastoraal werker. Vanaf januari 2017 functioneert een Pastoraal Team, bestaande uit ambtsdragers en vrijwilligers, waarbinnen het pastorale werk wordt doorgesproken en geëvalueerd.  Ook het extra pastoraat aan de oudere gemeenteleden (vanaf 80 jaar) wordt binnen dit team verdeeld onder contactbezoekers.  Verzoeken om pastorale aandacht worden zo efficiënt mogelijk gehonoreerd. De gemeenteleden van 80 jaar en ouder (gemiddeld een groep van 40 personen) worden in de regel door de predikant bezocht rondom hun verjaardag en vaker, indien de situatie dat vereist. Bezoek aan huis rondom jubilea vindt plaats door de predikant en een lid van de kerkenraad indien bezoek rondom het jubileum op prijs wordt gesteld. De pastorale zorg voor jongeren heeft de aandacht van de jeugdouderling en de predikant. Verder moedigt de kerkenraad alle informele ontmoetingen tussen gemeenteleden aan die in een kleine gemeente als Welsum met elkaar vertrouwd zijn. De (vele) papieren leden van de gemeente kunnen op pastorale aandacht rekenen, wanneer zij een verzoek daartoe doen.

 

Toerusting

Om de ontmoeting met Christus en met elkaar te verdiepen en te faciliteren biedt de kerkenraad ieder winterseizoen, welke gestart wordt met een startzondag,  kringwerk aan. In ieder geval een Bijbelgespreksgroep en een gesprekskring voor jongeren. Meer en aanvullend kringwerk (een thema-kring, gebedskring of ontmoetingskring)is welkom, maar is afhankelijk van vraag uit de gemeente en de beschikbaarheid van vrijwilligers. Ieder kerkelijk seizoen kan een gemeente-avond worden aangeboden, rondom een thema en met een spreker van buiten, om de onderlinge band te versterken. Tevens probeert de kerkenraad (jongere) mensen te bewegen tot het afleggen van de openbare belijdenis, na cathechese en gesprek hierover met de predikant. De kerkenraad beseft dat de gemeente van Welsum “kleine kracht” heeft (dat wil zeggen: klein in aantal is, met vele niet-meelevende leden) ), evenals de gemeente van Filadelfia (Openbaring 3 vers 8), maar dat Christus een open deur voor het Evangelie geeft, als zij in Welsum Zijn Woord bewaart en Zijn naam niet verloochent.

 

Jeugdwerk

Gezien het bovenstaande is het verheugend dat een relatief grote Kindernevendienst actief is, van momenteel ruim 20 kinderen in de leeftijd van 4 tot 12 jaar en een enthousiaste groep (jonge) moeders die hieraan leiding geeft. De kinderen krijgen bewust aandacht in de eredienst en de leiding organiseert daarnaast een tweetal gezinsdiensten per seizoen, waarvan dikwijls een tegen de zomer, om een jongere “uit te zwaaien”. Het Kinderkerstfeest, gehouden voorafgaande aan de Kerstdagen, wordt met zorg voorbereid en en is een belangrijk middel om contact met de ouders te onderhouden. Voor het  winterseizoen wordt een maandelijkse Tienerdienst aangeboden aan kinderen in de leeftijd van 10 tot en met 16 jaar, parallel gehouden aan de eredienst op de eerste zondag van de maand en bedoeld om jongeren op ontspannen manier vertrouwd te maken met het Evangelie van Jezus Christus. Een vaste groep van 6 gemeenteleden geeft hieraan leiding. Hen wordt gevraagd één keer per jaar mee te werken aan een jeugddienst die met de jongeren en de dienstdoende predikant wordt voorbereid. En er wordt gekeken naar de haalbaarheid van een sing-in-dienst voor jong (en oud) op een zondagmiddag.

 

Diaconaat – roeping van de christelijke gemeente

 

Het woord diaconie is afgeleid van dienen.

Diaconaat is het dienend in de wereld staan van de gemeente van Christus. Dit dienen komt met name tot uitdrukking bij de dienst aan de tafel des Heren. Maar Christus roept ons op ook elkaar te dienen en dienstbaar in de wereld te staan, zoals ook hij is gekomen onder de mensen, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Diaconaat, niet als opdracht of hobby van enkelen in de gemeente van Christus, maar wezenskenmerk van de hele gemeenschap. Diaconaat is het hart van de gemeente. De gemeente mag in haar dienstbetoon de weg wijzen naar Jezus Christus als de grote Diaken, die naar deze aarde kwam om te dienen en zijn leven te geven. Wie zich in navolging van Christus inzet voor de "minsten”, zet zich in voor het werk van Christus zelf, die mensen in nood opzoekt en zorg wil dragen voor een menswaardig bestaan. Hij heeft immers zelf gezegd: 'in zoverre gij dit aan een van deze Mijn minste broeders hebt gedaan, hebt gij het Mij gedaan'.

De diaconie betracht onderling dienstbetoon, verleent bijstand, verzorging en bescherming aan wie  dat nodig hebben. Er is aandacht voor elkaar, belangstelling voor elkaars lief en leed, bewogenheid met het lot van de naaste in nood.

De diaconie is daarnaast een zichtbaar onderdeel van de kerkenraad. Zij bestaat uit drie personen.

 

Heilig Avondmaal

Het is de taak van de diaconie om ervoor te zorgen dat de tafel voor de viering van een Heilig Avondmaal gereedstaat.

Bij de viering van het Heilig Avondmaal opent de diaconie de tafel met de predikant, maakt de tafel gereed en delen de diakenen brood en wijn uit aan de gemeenteleden.

  

Internet

Elke dienst wordt opgenomen en is te volgen via internet.

Via kerkdienstgemist.nl zijn de diensten rechtstreeks te beluisteren, maar ook op een later tijdstip.

Bij bijzondere (doop-,trouw-,belijdenis-, en rouw-) diensten wordt de dienst op een extra USB stick opgenomen. Deze wordt aan de betreffende personen uitgereikt.

 

Diaconale gaven

De diaconie stelt elk jaar een collecterooster op. Hier worden landelijke inzamelingen ingeroosterd.

Daarnaast zijn er een aantal collecten voor speciale instanties, uitgezocht door de diaconie.

Regelmatig komen van diverse instanties verzoeken binnen voor een bijdrage.

Dit kan natuurlijk een natuurramp zijn, waarvoor een speciale collecte wordt gehouden of een bijdrage voor een goed doel. Dit rooster wordt elk jaar herzien.

Daarnaast hebben wij nog een sponsor gezin.

 

Diaconale hulp bij geldzorgen

Het is mogelijk om, als iemand in geldnood verkeert, om deze persoon financieel te ondersteunen.

Hierbij wordt goed gekeken wat voor hulp iemand nodig heeft, wat er al gebeurd is aan hulp en hoe de diaconie ondersteuning kan geven. Er wordt dan een hulpplan opgesteld.

De diaconie heeft een potje voor dergelijke hulp.

 

Kerstgroet

Ieder jaar rond Kerstfeest bezorgen wij bij ouderen een Kerstattentie.

 

Kerkrentmeesterlijk beheer

Het college van kerkrentmeesters beheert de geldmiddelen van de gemeente en draagt zorg voor de instandhouding van de gebouwen en het terrein. Tevens treedt het CVK op als werkgever voor iedereen die in dienst is van de kerkgemeente. Uitgangspunt is een sluitende rekening en begroting of een klein tekort waarin voldoende ruimte voor onderhoud en investeringen is. Dit alles met als doel alle kerkelijke activiteiten optimaal te laten plaatsvinden.

 

Gebouwen en terreinen

De kerk, de pastorie, ‘t Gebouw en de terreinen moeten in goede staat van onderhoud verkeren passend bij de functie die daaraan worden gesteld.

De exploitatie van de begraafplaats is op advies van de centrale kerk strikt gescheiden van de financiële huishouding van de gemeente. Waarbij grote aandacht nodig is voor de vermogenspositie reserves van de begraafplaats om ook in de verdere toekomst te kunnen voldoen aan de aangegane verplichtingen, ook bij een zich wijzigende omvang van de jaarlijkse exploitatie.

Voor het onderhoud van de monumentale kerk wordt gebruik gemaakt van externe deskundigen van de Monumenten Wacht en de Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen (SBKG). De afgelopen periode is de kerk opgeknapt. Voor de komende periode is slechts regulier onderhoud noodzakelijk van de kerk. Voor 2022 is een grote schilderbeurt voorzien die vanuit de voorzieningen betaald kan worden

’t Gebouw word in 2020 structureel uitgebreid en opgeknapt zodat het weer vele jaren meekan. Voor de komende periode van 5 jaar wordt verder alleen regulier onderhoud verwacht voor de kerk, ’t Gebouw, de pastorie en de terreinen. De kosten voor de verbouwing van het ’t Gebouw zijn begroot voor 2020 en snel afgescreven in 5 jaar. Er zijn voldoende middelen/reserveringen om dit te bekostigen.

Ieder jaar is er een reservering voor het onderhoud. Dat is ruim voldoende om het reguliere onderhoud te doen zoals schilderen en kleine reparaties en verbeteringen. Voor groter onderhoud (bv orgel restauratie, herstel kerk gebinten, dakpannen gebouw) is in het verleden de financiering succesvol gerealiseerd door aan te sluiten bij subsidie regelingen, speciale giften vanuit de gemeente en buiten de gemeente. Subsidieregelingen hebben een lang traject (bv BRIM 6 jaar). Het is een aandachtspunt om alvast voor de volgende periode aan te sluiten bij nieuwe subsidie regelingen.

 

Traktement / bezoldigingen

De kerk drijft op het werk van onbezoldigde vrijwilligers. Zaken als tuinonderhoud, schoonmaken, gemeenteblaadje, financiële administratie, leden administratie, accountant, jeugdwerk, koffie schenken, etc worden allemaal gedaan door vrijwilligers.

De enige krachten die een vergoeding krijgen zijn de Dominee, de koster en organisten en sporadisch wat koren of muzikale begeleiding. De Dominee is hierbij veruit de grootste post. Welsum betaalt de Dominee volgens de regeling van de PKN gebaseerd op een minimale 1/3 bezetting. Voor de komende periode verwachten we dat we deze kosten posten kunnen betalen. Voor eventuele calamiteiten is er nog voldoende reserve.

 

Geldwerving

De kerk heeft verschillende bronnen van inkomsten. De grootste inkomsten komen uit de vrijwillige bijdragen. In tegenstelling tot de landelijke afnemende trend blijven de vrijwillige bijdragen op een gelijk tot licht stijgend peil. De pastorie wordt verhuurd en staat daarmee op de 2e plaats. De collecten en giften zijn redelijk stabiele inkomsten bronnen. Legaten zijn speciaal en de extra inkomsten worden meestal aangewend voor groot onderhoud. Getracht word waar mogelijk aan te sluiten bij (landelijke) subsidie regelingen voor monumentale gebouwen voor groot onderhoud.

De afgelopen jaren groeien de inkomsten licht als we uitzonderingen zoals legaten niet meenemen. Echter de kosten stijgen ook en er lijkt de afgelopen periode een redelijke balans tussen beide stijgingen te zijn. Dankzij de opgebouwde reserves en de goede staat van onderhoud verwachten we de komende periode nog geen probleem. Wel is het zaak om op de kosten te letten en proberen de inkomsten te vergroten. De kosten worden al zo minimaal mogelijk gehouden en blijven een aandachtspunt. De gezamenlijke uitdaging is om de inkomsten minimaal gelijk te houden met de uitgaven.

 

Bijlage behorende bij het Kerkrentmeesterlijk Beleidsplan

Het college van kerkrentmeesters heeft tot taak:

  1. Het in overleg met en in verantwoording aan de kerkenraad scheppen en onderhouden van de materiële en financiële voorwaarden voor het leven en werken van de gemeente door: 1) het meewerken aan de totstandkoming van het beleidsplan, de begroting en de jaarrekening van de gemeente, 2) het zorg dragen voor de geldwerving, 3) het zorg dragen voor het beschikbaar zijn van ruimten voor de eredienst en de andere activiteiten van de gemeente.
  2. Het beheren van de goederen van de gemeente.
  3. Het verzorgen van het, in het beleidsplan en de begroting geformuleerde, personeelsbeleid.
  4. Het zorg dragen voor de arbeidsrechtelijke aangelegenheden van hen die krachtens arbeidsovereenkomst bij de gemeente werkzaam zijn op niet diaconaal terrein.
  5. Het fungeren als opdrachtgever van kosters en beheerders van gebouwen en ander beherend en administratief personeel dat op arbeidsovereenkomst in dienst van de gemeente werkzaam is.
  6. Het bijhouden van de registers van de gemeente, het doopboek, het belijdenisboek en (indien aanwezig) het trouwboek.
  7. Het beheren van de archieven van de gemeente.
  8. Het beheren van de verzekeringspolissen.
  9. Het college van kerkrentmeesters blijft bij het beheren van en beschikken over de aan hem toevertrouwde vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente binnen de grenzen van het door de kerkenraad vastgestelde beleidsplan en van de door de kerkenraad vastgestelde begroting.
  10. De volgende rechtshandelingen behoeven vooraf de instemming van de kerkenraad: 1) het verkrijgen, bouwen, ingrijpend verbouwen, uitbreiden of restaureren, verhuren, bezwaren, verkopen of op andere wijze vervreemden en afbreken van een gebouw of een orgel, beide in gebruik ten behoeve van de eredienst of anderszins van belang voor het leven en werken van de gemeente, 2) het aangaan van verplichtingen waarin niet bij vastgestelde begroting is voorzien, 3) het aanvaarden van erfstellingen of schenkingen onder last of voorwaarde, 4) het oprichten van of deelnemen aan een stichting.